รายละเอียดการบริการ

การบริการแบบรายครั้ง Per Call (กรณีสินค้าที่หมดประกัน)

การบริการซ่อมแบบรายครั้ง หมายถึง การที่ลูกค้าทำการแจ้งซ่อมแบบเป็นครั้งคราว ทางบริษัทฯจะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อทำการตรวจเช็ค ประเมิณราคาค่าบริการตรวจซ่อมและอะไหล่ ทุกครั้ง

กรณีลูกค้านำเครื่องมาซ่อมที่บริษัทฯ

ทางลูกค้าสามารถนำเครื่องมาซ่อมที่บริษัทฯได้ ทางบริษัทฯจะทำการประเมิณราคาเบื้องต้นและออกใบแจ้งซ่อม และทำการนัดหมายให้มารับเครื่องอีกครั้ง โดยจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อม
2.ค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนเพราะการเสื่อมสภาพและชำรุด

กรณีลูกค้าให้ทางบริษัทฯ ทำการออกไปซ่อมหน้างาน (On Site Service)

ทางบริษัทฯ จะทำการส่งช่างซ่อมไปที่หน้าไซด์งานลูกค้าโดยจะมีการเตรียมอะไหล่และเครื่องมือเพื่อไปบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกและไม่ต้องเคลื่อนย้ายสินค้า 
ทางบริษัทฯ จะมีฝ่ายบริการโทรเข้าไปสอบถาม รุ่นสินค้า Series Nember และอาการเสียเบื้องต้นเพื่อทำการเสนอราคาเบื้องต้นก่อนเข้าไปดำเนินการซ่อม
ทางบริษัทฯ สามารถส่งช่างและทีมวิศวกรเข้าไปตรวจเช็คได้ทั่วประเทศ โดยจะคิดค่าาใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทางและจำนวนวันที่ต้องอยู่หน้าไซด์งานลูกค้า
กรณีมีอุปกรณ์อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนทางช่างจะประสานกับลูกค้าว่ามีอะไหล่เสียต้องทำการเปลี่ยนมีกี่รายการ โดยทางบริษัทฯ จะทำเปิดใบเสนอราคาค่าอะไหล่เข้าไปเพื่อรอการอนุมัติจากทางลูกค้าและทำการเปลี่ยนอะไหล่
 

การบริการตรวจเช็ครายปี (MA)

สินค้าที่มีการใช้งานมาสักระยะ อุปกรณ์และอะไหล่ภายในเครื่องย่อมเกิดการเสื่อมสภาพ เพื่อให้สินค้าพร้อมใช้งานอยู่เสมอทางบริษัทฯ จึงตระนักถึงการบริการ MA 

การบริการตรวจเช็ครายปี MA (แบบไม่รวมอะไหล่)

1.ทางบริษัทฯ จะส่งพนักงานมาตรวจเช็คตามสัญญาทุกๆ 6 เดือน หรือ 2 ครั้ง ในระหว่าปีที่บริการ
2.การตรวจเช็คแต่ละครั้งทางบริษัทฯ จะทำการตรวจและทำความสะอาดพร้อมทั้งปรับแต่งเครื่องเมื่อถึงกำหนดเพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
3.ในกรณีที่ได้รับแจ้งเครื่องเสียทางบริษัทฯจะเข้ามาทำการบริการตามวันและเวลาทำการปกติ
4.กรณีอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเสียหายทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้นตามจริิง และทำราคาค่าไหล่เพิ่มเติมเข้าไป

การบริการตรวจเช็ครายปี MA (แบบรวมอะไหล่)

1.ทางบริษัทฯ จะส่งพนักงานมาตรวจเช็คตามสัญญาทุกๆ 6 เดือน หรือ 2 ครั้ง ในระหว่าปีที่บริการ
2.การตรวจเช็คแต่ละครั้งทางบริษัทฯ จะทำการตรวจและทำความสะอาดพร้อมทั้งปรับแต่งเครื่องเมื่อถึงกำหนดเพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
3.ในกรณีที่ได้รับแจ้งเครื่องเสียทางบริษัทฯจะเข้ามาทำการบริการตามวันและเวลาทำการปกติ
4.กรณีอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเสียหายทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานปกติ
 
Visitors: 26,889