หน่วยวัดทางไฟฟ้า
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
dot
dot
dot
bulletSingle Phase Transformer
bulletThree Phase Transformer
dot
dot
bulletVariac Voltage Transformer
dot
dot
bulletElectronics Tap Change 1P
bulletElectronics Tap Change 3P
bulletBuck-Boot with Compensated (3P4W)
bulletRelay Tapping 1P
bulletRelay Tapping 3P
dot
dot
bulletStandard UPS
bulletLong Backup UPS
bulletUPS (Input 110Vac / Output 110Vac)
dot
dot
bulletSealed Lead-Acid Batteries
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแบบฟอร์มการขอเครดิต
bulletISO 9001-2015
หน่วยวัดทางไฟฟ้า

 หน่วยวัดทางไฟฟ้า

หน่วยวัดไฟฟ้าเบื้องต้นที่ช่างไฟฟ้าจำเป็นจะต้องรู้ไว้ได้แก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความถี่ แรงม้า ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้

 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)

·       แรงเคลื่อนไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการสะสมตัวของประจุไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด

·       ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากประจุลบไปประจุบวก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

·       หรือแรงดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานของวงจร

·       แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแรงเคลื่อนจากแหล่งกำเนิดจ่ายไปยัง load

·       ส่วนแรงดันไฟฟ้า คือแรงที่ตกคร่อม (Voltage Drop) ที่ load

·       แรงเคลื่อนไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ ใช้สัญลักษณ์เป็น V

1,000 ไมโครโวลต์ (µV)                   =             1 มิลลิโวลต์ (mV)

1,000 มิลลิโวลต์ (mV)                      =             1 โวลต์ (V)

1,000 โวลต์ (V)                                  =            1 กิโลโวลต์ (kV)

 

กระแสไฟฟ้า (Current)

·       กระแสไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปสู่อีกอะตอมหนึ่ง

·       เป็นการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องขณะนำเอาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันวางไว้ใกล้กัน

·       อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก

·       สัญลักษณ์ที่ใช้แทนกระแสไฟฟ้า คือ I

·       กระแสไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็น A

1,000 ไมโครแอมแปร์ (µA)            =             1 มิลลิแอมแปร์ (mA)

1,000 มิลลิแอมแปร์ (mA)                =             1 แอมแปร์ (A)

 

·       กระแสไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ

o   กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) หรือฟ้าตรง คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่

o   กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current) คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเปลี่ยนแปลงซ้ำๆกันตลอดเวลา

 

 

ทิศทางการไหลของไฟฟ้ากระแสตรง

 

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 

ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance)

·       ความต้านทานไฟฟ้า คือ วัตถุที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะต้านการไหลของกระแสมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ

·       ถ้าวัตถุมีความต้านทานมาก กระแสจะผ่านได้น้อย

·       ถ้าวัตถุมีความต้านทานน้อย กระแสจะผ่านได้มาก

·       ความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ R

·       ความต้านทานมีหน่วยวัดเป็น โอห์ม (ohm) สัญลักษณ์ที่ใช้แทน คือ   W

1,000 โอห์ม (W)                                 =            1 กิโลโอห์ม (kW)

1,000 กิโลโอห์ม (kW)                       =            1 เมกะโอห์ม (MW)

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)

·       กำลังไฟฟ้า คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หรืออัตราการทำงาน

·       กำลังไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ P

·       มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) สัญลักษณ์ใช้แทนคือ W

1,000 มิลลิวัตต์ (mW)                       =             1 วัตต์ (W)

1,000 วัตต์ (W)                                   =             1 กิโลวัตต์ (kW)

1,000 กิโลวัตต์ (kW)                         =             1 เมกะวัตต์ (MW)

 

·       สมการของกำลังไฟฟ้า (P)

P             =             EI

                =             I2R

                =             E2 / R

                                เมื่อ         P            คือ           กำลังไฟฟ้า                           มีหน่วยเป็นวัตต์

                                                E            คือ           แรงเคลื่อนไฟฟ้า                 มีหน่วยเป็นโวลต์

                                                I             คือ           กระแสไฟฟ้า                        มีหน่วยเป็นแอมแปร์

                                                R             คือ           ความต้านทานไฟฟ้า           มีหน่วยเป็นโอห์ม

 

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)

·       พลังงานไฟฟ้า คือ กำลังไฟฟ้าที่นำไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง

·       พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง หรือยูนิต

·       พลังงานไฟฟ้าวัดได้ด้วยวัตต์เอาร์มิเตอร์  หรือ กิโลวัตต์เอาร์มิเตอร์ (KWh Meter) ซึ่งเป็นมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน

1,000 วัตต์-ชั่วโมง             =             1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

                                                =             1 ยูนิต

·       สมการของพลังงานไฟฟ้า

W            =             Pt

                                =             EIt

                                เมื่อ         W            คือ          พลังงานไฟฟ้า                     มีหน่วยเป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh )

                                                P             คือ           กำลังไฟฟ้า                           มีหน่วยเป็นวัตต์ (W)

                                                E             คือ           แรงเคลื่อนไฟฟ้า                 มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

                                                I              คือ           กระแสไฟฟ้า                        มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

                                                t               คือ           เวลา                                        มีหน่วยเป็นชั่วโมง (h)

ความถี่ (Frequency)

·       ความถี่ หมายถึง จำนวนรอบของกระแสไฟฟ้าสลับต่อวินาที

·       มีหน่วยเป็น Hertz ( Hz)

1 Hz       =             1 รอบ / วินาที

 

รอบ (Cycle)

·       รอบ คือ การเปลี่ยนแปลงครบ 360 องศา

·       ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าบวก และค่าลบได้สมบูรณ์ในหนึ่งครั้งของไฟฟ้ากระแสสลับ

 

แรงม้า (Horse Power)

·       แรงม้า หรือกำลังม้า เป็นหน่วยวัดกำลังหรืออัตราการทำงาน

·       โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราการทำงานได้ 550-ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที

·       1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.5 วัตต์ (746 วัตต์)

 

 

1 แรงม้า =  746 วัตต์

 

_________________________________________________
บทความ / เกร็ดความรู้

ความรู้เรื่องไฟฟ้า
การกำจัดความชื้นในหม้อแปลงชนิดแห้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลง
การรู้จักตัวเอง
ทฤษฎีอะตอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 51,53 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวง :  บางจาก เขต : พระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพฯ     รหัสไปรษณีย์ : 10260
เบอร์โทร :  02-742-1002-6     Fax :  02-331-8297
อีเมล : info@stable.co.th
เว็บไซต์ : WWW.STABLE.CO.TH

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว